Keskkonnauuringud Trüki
Reoveepuhastustehnoloogia projekteerimisele eelnevad keskkonnauuringud, mis annavad projekteerimiseks vajalikud andmed puhasti hüdraulilise ja reostuskoormuse kohta. Oleme valmis läbi viima heit- ja reovee, reoveesette ja nõrgvee uuringuid, reostuskoormuse analüüsi ning modelleerima kanalisatsiooni- ja veevarustusvõrgu. Proovid analüüsitakse tunnustatud laborites. Proovitulemuste põhjal saame koostada hinnangu näitajate vastavuse kohta kehtestatud keskkonnanõuetele ja reostuskoormuse analüüsi.