Trüki

Arke Lihatööstuse reoveepuhasti projekteerimine (2009)

Tellija: Arke Lihatööstus AS

Töö maht: reoveeuuringud, tehnoloogiline lahendus, projekteerimine (põhiprojekt)

 

AS Arke Lihatööstuses ning lähedal asuvas veisefarmis tekkiv reovesi puhastati biotiikides, kuhu see suunati isevoolse ühiskanalisatsiooni kaudu. Projekti eesmärgiks oli teostada reostuskoormuse analüüs mahus, mis võimaldas kontrollida 2006. aastal teostatud reostuskoormuse analüüsi põhjal dimensioneeritud reoveepuhasti eelprojekti. Täpsustatud reostuskoormuse analüüsist lähtuvalt teostati reoveepuhasti dimensioneerimine ning projekteerimistööd põhiprojekti staadiums.