Trüki

AS Werol Tehased reoveepuhasti rekonstrueerimine (2008)

Tellija: AS Werol Tehased

Töö maht: uuringud, projekteerimine.

 

Painküla toiduõlitehase reovee puhastamiseks oli olemas bioloogiline reoveepuhasti, mis koosnes kolmest MRP-1000 tüüpi rõngaspuhastist (rajatud 80-ndatel), kahest lõplikult väljaehitamata mudaväljakust ja biotiikidest. Olemasoleva biopuhasti täisvõimsus ületas suurel määral tehase reostuskoormuse ning kõikide rõngaspuhastite käivitamine ettevõtte omavajadusteks oli tehnoloogiliselt ebaotstarbekas.

1999. aastal puhasti rekonstrueeriti ning kasutusele võeti üks MRP-1000 rõngaspuhasti, mis aga ei kindlustanud reovee puhastamisel etteantud heitvee väljundkarakteristikuid. Toiduõlitehase spetsiifilise reostuskoormuse tõttu vajas puhasti täiendavaid investeeringuid ning aastal 2002 puhasti rekonstrueeriti. Puhastusprotsessi lisati bioloogilise fosforärastuse moodul. Lähtuvalt tootmise tehnoloogilistest ümberkorraldustest oli tehase reostuskoormus 2008. aastal oluliselt vähenenud võrreldes aastaga 2002 ning AS-i Werol Tehased kasutuses olev üks MRP-1000 tüüpi reoveepuhasti töötas alakoormusel ja vajas täiendavat renoveerimist.